1.Vispārīga informācija

Šajā datu glabāšanas politikā (Datu glabāšanas politika) aprakstīts, cik ilgi SIA “LRG Service” glabā noteikta veida Personas datus, kā arī sniegti vispārīgi glabāšanas laika piemēri, kurus piemēro SIA “LRG Service”. Konkrēts jūsu Personas datu glabāšanas laiks var būt aprakstīts arī līgumos, citos ar pakalpojumiem saistītos dokumentos, un “LRG Service” tīmekļa vietnē www.coinfide.com.

2. Datu glabāšanas principi

“LRG Service” glabā Personas datus atbilstoši Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (VDAR) un piemērojamajiem valsts tiesību aktiem. Pamatā Personas dati tiek glabāti formā, kas ļauj identificēt datu subjektus, bet ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams Personas datu apstrādes nolūkiem.

Personas datu glabāšanas laiks ir noteikts piemērojamajos tiesību aktos vai arī tos nosaka “LRG Service” saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, un tas ir atkarīgs no konkrētā dokumenta vai līguma veida un Personas datu Apstrādes pamata.

Piemērojamie tiesību akti nosaka pienākumu glabāt noteiktus dokumentus, kuros ietverti Personas dati, konkrētu laika posmu. Piemēram, glabāšanas laiks ir noteikts tiesību aktos, kuri reglamentē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī grāmatvedības un nodarbinātības jomas. Noteiktu Personas datu glabāšana var būt atļauta, pamatojoties uz “LRG Service”leģitīmajām interesēm, izņemot gadījumus, kad datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kas pieprasa Personas datu aizsardzību, ir svarīgākas par šādām leģitīmajām interesēm.

3.Datu glabāšanas laiks un piemēri

  • Zini savu klientu (KYC) dati

Personas dati, kurus datu subjekts sniedz saistībā ar “LRG Service” pienākumu īstenot principu “Zini savu klientu” (KYC) – 5 gadi pēc darījuma attiecību izbeigšanas ar datu subjektu.

  • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršana

Fizisku personu identificēšanas nolūkos no datu subjekta iegūto dokumentu kopijas (vārds, uzvārds, personas kods vai, ja tāda nav, dzimšanas datums un vieta, dzīvesvieta un citi) – 5 gadi pēc darījuma attiecību izbeigšanas ar datu subjektu.

No datu subjekta iegūto dokumentu kopijas juridiskas personas identificēšanas nolūkos – 5 gadi pēc darījuma attiecību izbeigšanas ar datu subjektu.

Dati par darījumiem – 5 gadi pēc darījuma attiecību izbeigšanas ar datu subjektu.

  • Grāmatvedības dokumenti

Grāmatvedības reģistri un grāmatvedības organizācijas dokumenti – 10 gadi;

Grāmatvedības attaisnojuma dokumenti – 5 gadi.

  • Ar nodarbinātību saistīti dokumenti

Darba līgumi – 10 gadi pēc darba līguma darbības beigām;

Informācija par algām – ne mazāk kā 10 gadi.

  • Pierādījumi par likumīgas datu apstrādi

Pierādījumi par piekrišanas esamību iepriekš veiktām apstrādes darbībām – vispārējais civiltiesiskais noilgums 10 gadi.

4.Noslēguma informācija

Pēc glabāšanas laika beigām visi dokumenti, kas satur Personas datus, tiks neatgriezeniski dzēsti, iznīcināti vai anonimizēti formā, kas neļauj identificēt datu subjektus.

Jautājumu gadījumā, sudzības iesniegšanai par Personas datu izmantošanu vai ar mērķi atsaukt piekrišanu, ar “LRG Service” var sazināties rakstot uz gdpr@coinfide.com