Šajā dokumentā ir aprakstīti principi, kā SIA “LRG Service” apstrādā personas datus, turpmāk tekstā – Principi.

Šie Principi ir piemērojami, ja Klients izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis nodomu izmantot, vai ir citā veidā saistīts ar kādu no SIA “LRG Service” sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā attiecībās ar Klientu, kas nodibinātas pirms šo Principu spēkā stāšanās.

1. Definīcijas

 • Klients ir jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi nodomu izmantot jebkurus “LRG Service” sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar tiem.
 • Personas dati ir jebkāda veida informacija, ka ir zināma par Klientu vai ir netieši saistīta ar Klientu.
 • Apstrāde ir jebkura darbība, kas tiek veikta, apstrādājot Personas datus (tai skaitā vākšana, reģistrācija, ierakstīšana, glabāšana, mainīšana, pieprasīšana, nodošana, pārsūtīšana u.tml.).

2. Vispārīgie noteikumi

2.1 Šajos principos ir vispārīgi aprakstīts, kā “LRG Service” apstrādā Klientu datus. Detalizētā informācija par Klientu datu apstrādi var tikt aprakstīta līgumos, citos ar pakalpojumiem saistītos dokumentos un “LRG Service” tīmekļa vietnē www.coinfide.com

2.2 “LRG Service” spēkā esošo tiesību aktu ietvaros nodrošina Klientu datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus Klientu datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas Apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

2.3 “LRG Service” personas datu apstrādei var izmantot pilnvarotus apstrādātājus. Šādos gadījumos “LRG Service” veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi apstrādātāji veic datu apstrādi atbilstoši “LRG Service” norādēm un saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, kā arī pieprasītu atbilstošus drošības pasākumus.

2.4 Lūdzam jūs iepazīties ar “LRG Service” Sīkdatņu politiku un Privātuma politiku.

3. Personas datu kategorijas

3.1 Personas datus var ievākt no Klienta, no Klienta veiktās pakalpojumu izmantošanas un no ārējiem avotiem, piemēram, publiskajiem un privātajiem reģistriem vai trešajām pusēm. Personas datu kategorijas, kuras “LRG Service” ievāc un apstrādā, ir:

 • Identifikācijas dati: vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums un identifikācijas dokumenta dati (piemēram, pases vai ID kartes).
 • Kontaktinformācija: adrese,tālruņa numurs, e-pasta adrese.
 • Finanšu dati: konts, darījumi
 • Klientu karšu dati: numurs, derīguma terminš, CVC kods, karšu turētāja vārds, uzvārds.
 • Profesionālie dati: CV, izglītība, profesionālā karjera.
 • Dati par aktīvu vai turības izcelsmi: piemēram, dati par Klienta darījumu partneriem un saimniecisko darbību.
 • Dati par Klienta nodokļu rezidenci, piemēram, ziņas par dzīvesvietas valsti, nodokļu maksātāja numuru, pilsonību.
 • Dati, kas iegūti un/vai sagatavoti, izpildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus, piemēram, dati, kas izriet no informācijas pieprasījumiem, kas saņemti no izmeklēšanas iestādēm, zvērinātiem notāriem, nodokļu administrācijas iestādēm, tiesām un zvērinātiem tiesu izpildītājiem.
 • Dati par uzticamību un izpēti: piemēram, informācija un dati, kas ļauj veikt priekšizpētes pasākumos attiecība uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas noveršanu un nodrošināt starptautisko sankciju ievērošanu.

4. Personas datu apstrādes mērķi un pamats

4.1 “LRG Service” veic personas datu apstrādi ar mērķi:

 • Noslēgt un izpildīt līgumu ar Klientu, lai nodrošinātu datu aktualitāti un pareizību, pārbaudot un papildinot datus, izmantojot ārējos vai iekšējos avotus, pamatojoties uz līguma izpildi, lai nodrošinātu un administrētu piekļuvi produktiem un pakalpojumiem.
 • Aizsargāt Klienta un/vai “LRG Service intereses un pārzināt “LRG Service”sniegto pakalpojumu kvalitāti .
 • Izpildītu tiesību aktos noteiktos pienākumus un pārbaudītu identitāti, lai ievērotu spēkā esošos tiesību aktus un starptautiskos līgumus, piemēram, saistībā ar principu “klienta priekšizpēte” un “pazīsti savu klientu” īstenošanu.
 • Novērst pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu, nodrošināt atbilstošu pakalpojumu sniegšanu, garantēt informācijas drošību un pilnveidotu tehniskās sistēmas un IT infrastruktūru.
 • Pildītu noteikumus un pienākumus, kas paredzēti, piemēram, ar norēķinu kartēm un drošību saistītos Eiropas un starptautiskajos standartos un sertifikācijas sistēmās, pamatojoties uz līguma izpildi, vai pēc Klienta lūguma.

5. Profilēšana, personalizēti piedāvājumi un automatizēta lēmumu pieņemšana

5.1 Profilēšana, personalizēti piedāvājumi un automatizēta lēmumu pieņemšana:

 • Profilēšana ir Personas datu automātiska Apstrāde, ko izmanto, lai izvērtētu noteiktas Klienta personīgās pazīmes, it īpaši, lai analizētu vai paredzētu, piemēram, tās privātpersonas ekonomisko situāciju, personīgās patikas, intereses, dzīvesvietu.
 • “LRG Service” var apstrādāt Personas datus, lai uzlabotu Klienta digitālo pakalpojumu lietošanas pieredzi, piemēram, pielāgojot pakalpojumu attēlošanu izmantotajā ierīcē, un lai sagatavotu Klientam piemērotus piedāvājumus. “LRG Service” nodrošina, ka Klienti var izvēlēties un izmantot ērtu rīku savu privātuma iestatījumu pārvaldīšanai.

6.Personas datu saņēmēji

6.1 Klientu dati tiek nodoti citiem saņēmējiem, piemēram:

 • Oficiālām iestādē, (tiesībaizsardzības iestādē, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, zvērināta notāra birojiem, nodokļu pārvaldes, uzraudzības iestādēm un finanšu izmeklēšanas iestādēm);
 • Kredītiestādēm un finanšu institūcijām, finanšu pakalpojumu starpniekiem.
 • Auditoriem, juriskonsultiem, finanšu konsultantiem vai jebkuram citam “LRG Service” apstiprinātiem Personas datu apstrādātājiem;
 • Parādu piedzinejiem-prasījuma nodošanas gadījuma, ka arī pēc tiesu un bankrota vai maksātnespējas administratoru rīkojuma.
 • Citām personām, kuras ir saistītas ar “LRG Service”pakalpojumu sniegšanu.

7. Apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

7.1 Apstrādes ģeogrāfiskā teritorija ir:

 • Parasti Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ), tomēr atsevišķos gadījumos tie var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ.
 • Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, ja ir saņemts tiesisks pieprasījums vai Klienta piekrišana un tiek īstenoti atbilstoši aizsardzības pasākumi.
 • Pēc pieprasījuma Klients var saņemt sīkāku informāciju par Personas datu nodošanu valstīm ārpus ES/EEZ.

8. Glabāšanas periods

8.1. Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi,cik nepieciešams. Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, “LRG Service”likumigajām interesēm vai spēkā esošajiem tiesību aktiem (piemēram, tiesību aktiem saistībā ar grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, noilgumu, civiltiesībām u.tml.). Plašāk par personas datu glabāšanas periodiem lasiet šeit.

9. Klienta kā fiziskas personas tiesības

Klientam, kā fiziskai personai attiecība uz savu datu apstrādi, kas kvalificēti kā Personas dati ir spēkā tiesību aktos noteiktās tiesības. Šīs tiesības kopumā ir šādas:

9.1. Pieprasīt savu Personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.

9.2. Iebilst savu Personas datu Apstrādei, ja Personas datu izmantošana ir pamatota ar leģitīmajām interesēm, tai skaitā profilēšanu tiešā mārketinga nolūkiem.

9.3. Pieprasīt savu Personas datu dzēšānu, piemēram, ja Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, ja Klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu.

9.4. Ierobežot savu Personas datu Apstrādi saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, piemēram, laikā, kad “LRG Service”izvērte, vai Klientam ir tiesības uz savu datu dzēšanu.

 • Saņemt informāciju, vai “LRG Service” apstrādā tā Personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem;
 • Saņemt savus Personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu vai ar mērķi izpildīt līgumu rakstiskā vai ierasti izmantotā elektroniskā formā vai gadījumā ja šādus datus ir iespējams nodot citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).
 • Atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu apstrādei.
 • Netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Klientu. Šīs tiesības nav spēkā, ja lēmuma pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu ar Klientu, ja lēmuma pieņemšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai ja Klients ir devis savu nepārprotamu piekrišanu;
 • Iesniegt Datu Valsts Inspekcijā sūdzības par Personas datu izmantošanu (dvi.gov.lv), ja Klients uzskata, tā Personas datu apstrāde pārkāpj viņa spēkā esošajos tiesību aktos paredzētās tiesības un intereses.

10. Kontaktinformācija

10.1 Jautājumu gadījumā, sudzības iesniegšanai par Personas datu izmantošanu vai ar mērķi atsaukt piekrišanu Klients var sazināties ar “LRG Service”, rakstot uz gdpr@coinfide.com.

10.2. Kontaktinformācija ir pieejama www.coinfide.com

11. Principu spēkā esamība un grozījumi

11.1. Šie Principi Klientiem ir pieejami timekļa vietnē www.coinfide.com

11.2. “LRG Service” ir tiesīga jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šos Principus saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, paziņojot Klientam par attiecīgajiem grozījumiem, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms grozījumu stāšanās spēkā.