Pēdējoreiz grozīti: 2016. gada 5. maijā

Spēkā stāšanās datums: 2016. gada 1. jūnijs

 1. Vispārīgie noteikumi
  • Šis līgums (“Lietošanas noteikumi”) ir starp Jums (“Klients”) kā Elektroniskās naudas sistēmas (“Sistēma”) lietotāju un LRG Service SIA, Latvijas Republikā reģistrētu uzņēmumu ar reģistrācijas Nr. 41203027776 (“COINFIDE”), kas izsniedz Elektronisko naudu (“E-nauda”) un piedāvā Elektronisko naudas maksājumu pakalpojumus (“Pakalpojumi”). Lietošanas noteikumi attiecas uz Jūsu veikto Pakalpojumu izmantošanu.
  • LRG Service SIA ir reģistrēta kā Elektroniskās naudas iestāde un darbojas Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pārraudzībā.
  • Šie Lietošanas noteikumi apraksta Klienta tiesības un pienākumus, izmantojot Pakalpojumus. Pirms piekrišanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet tos. Ja jūs nepiekrītat pieņemt un ievērot Lietošanas noteikumus, tad jūs nedrīkstat atvērt kontu (“Konts”) mūsu sistēmā vai turpināt izmantot Pakalpojumus. Pakalpojumu izmantošanas turpināšana nozīmē Lietošanas noteikumu pieņemšanu.
  • Lietošanas noteikumi atspoguļo pilnīgu, galīgu un ekskluzīvu līgumu starp pusēm, aizstājot un apvienojot visus iepriekšējos līgumus, pārstāvniecības un vienošanās starp pusēm.
  • Klients apliecina, ka Lietošanas noteikumi var tikt grozīti, pārveidoti un dzēsti, ja to pieprasa vai tiek uzskatīts, ka tie ir pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem vai citādi, neietekmējot atlikušo noteikumu spēkā esamību vai īstenojamību.
  • COINFIDE patur tiesības jebkurā laikā grozīt Lietošanas noteikumus, publicējot grozītos Lietošanas noteikumus COINFIDE tīmekļa vietnē.
  • Atsauces Lietošanas noteikumos uz “mums”, “mūsu”, “mēs” vai “Uzņēmums”, ir atsauces uz pusi, ar kuru jūs noslēdzat līgumu, kā norādīts iepriekš.
 1. Definīcijas
  • Šajos Lietošanas noteikumos šiem vārdiem ir nozīme, kas norādīta tiem blakus:

  • “Konts”nozīmē jūsu tiešsaistē saglabāto vērtību kontu COINFIDE, kurā tiek turēta elektroniskā nauda.
  • “COINFIDE” šo Lietošanas noteikumu kontekstā nozīmē LRG Services SIA, Latvijas Republikā reģistrētu uzņēmumu ar reģistrācijas Nr. 41203027776, kas emitē Elektronisko naudu un piedāvā Elektronisko naudu un Maksājumu pakalpojumus.
  • E-nauda” – tiešsaistes digitālā valūtas vērtība, kas ir ekvivalenta norādītajai faktiskajai valūtai.
  • “Maksas” nozīmē jebkuras maksas un nodevas, ko iekasē LRG Services SIA par Pakalpojuma izmantošanu.
  • “Klients”nozīmē jebkuru personu, kura atbilst šajos Lietošanas noteikumos noteiktajām atbilstības prasībām un atver COINFIDE Kontu, tādējādi piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem.
  • Maksājumu pakalpojumi – maksājumu pakalpojumu sniegšana, izmantojot maksājuma metodes, izņemot Elektroniskās naudas emitēšanu un izmantošanu.
  • Pārdevējs” – tiešsaistes komersants, kas pārdod preces un/vai pakalpojumus, izmantojot COINFIDE Pakalpojumus.
  • Pakalpojumi” – Elektroniskās naudas emitēšana un maksājumu pakalpojumu sniegšana, izmantojot Elektronisko naudu.
  • Sistēma” – Elektroniskās naudas sistēma, ko pārvalda COINFIDE.
  • “Pārskaitīšana” atbilstoši kontekstam nozīmē vai nu:
   • elektroniskās naudas summas debitēšana no jūsu Konta un vienlaicīga šāda summas kreditēšana Komersanta kontā vai citā lietotāja kontā, kā jūs esat norādījis, vai;
   • elektroniskās naudas summas kreditēšana jūsu Kontā un vienlaikus Komersanta konta vai cita Lietotāja konta debetēšana, katrā gadījumā atskaitot piemērojamās Maksas.
  • “Tīmekļa vietne” nozīmē tīmekļa vietni, kas apzīmēta kā COINFIDE adresē https://www.coinfide.com.
 1. Pakalpojumu apraksts
  • Klients apliecina, ka (1) COINFIDE nav banka; (2) COINFIDE nav pakļauts banku noteikumiem.
  • COINFIDE galvenais uzdevums ir e-naudas emitēšana un maksājumu pakalpojumu sniegšana, izmantojot emitēto e-naudu. COINFIDE darbojas ar e-naudas maksājumu pakalpojumiem, piedāvājot tiešsaistes finanšu pakalpojumus privātpersonām, kas ļauj sūtīt un saņemt maksājumus, ar ko Klientam tiek piešķirta COINFIDE konta izmantošana, lai pievienotu, uzglabātu un izņemtu līdzekļus.
  • Klientu līdzekļi tiek glabāti COINFIDE Kontā. Pēc tam Klients var piekļūt šiem līdzekļiem, lai veiktu maksājumus un pārskaitījumus trešajām personām.
  • COINFIDE konts ir derīgs vienu gadu no aktivēšanas datuma. Tas tiks automātiski atjaunots, izņemot gadījumus, kad reģistrētā konta statuss mainās uz neaktīvu veidu (kā noteikts 12.5. punktā), un nebūs pietiekams atlikums, lai segtu neaktivitātes maksas.
  • COINFID kontā glabātajiem līdzekļiem nav derīguma termiņa.
  • Klients piekrīt, ka COINFIDE ir tiesības elektroniski uzraudzīt savu tīklu, lai Sistēma pareizi darbotos.
  • Klients apliecina un piekrīt, ka COINFIDE darbojas tikai kā E-naudas emitents un/vai Maksājumu pakalpojumu sniedzējs, un ka COINFIDE (1) nekādā gadījumā nedarbojas kā pārdevējs, dīleris, mazumtirgotājs, pircējs, izsolītājs, starpnieks, izplatītājs, brokeris, ražotājs, piegādātājs, aģents vai komersants attiecībā uz jebkuru produktu vai pakalpojumu, kas tiek pasūtīts, iegūts vai iegādāts ar jebkādiem līdzekļiem, kas apstrādāti, izmantojot tā pakalpojumus; (2) nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas un nenodrošina ar COINFIDE e-naudu iegādāto un apmaksāto produktu vai pakalpojumu kvalitāti, drošību vai likumību.
  • Klients apliecina un piekrīt, ka jebkurš strīds vai jebkurš darījums, kas saistīts ar jebkuru produktu vai pakalpojumu, kas iegādāts vai pārdots, izmantojot COINFIDE E-naudu, ir tikai starp E-naudas sūtītāju un saņēmēju un/vai preču vai pakalpojumu piegādātāju/pārdevēju un saņēmēju. Vienīgi Pārdevējs ir atbildīgs par jebkuru darījumu, kas saistīts ar pārdevēja piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem. COINFIDE nav puse jebkādos strīdos, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar strīdiem par darbības un atbildības jautājumiem, kas saistīti ar Pārdevēja piedāvāto produktu piegādi, daudzumu, kvalitāti vai izmantošanu. Klients pilnībā atlīdzina COINFIDE attiecībā pret jebkādām Trešo pušu prasībām, kas saistītas ar piedāvāto produktu un pakalpojumu izmantošanu, un pilnībā atlīdzina COINFIDE tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmaksas, kas radušās Klienta tiešas nevērības un/vai neatbilstošas rīcības rezultātā.
 1. Konta atvēršana
  • Lai izmantotu Pakalpojumus, Klientam jāatver COINFIDE konts (“Konts”), aizpildot tiešsaistes pieteikuma veidlapu. Klientam ir jāuztur aktīva dzīvesvietas adrese un e-pasta adrese, lai kļūtu par Klientu. Klients nedrīkst sniegt nepatiesu, nepilnīgu, neprecīzu vai maldinošu informāciju. Klientam nav atļauts sniegt vai izmantot trešās personas vārdu, bankas kontu vai kredītkartes informāciju.
  • Klientam ir jāuztur sava Konta darbība un jāuztur Konta dati precīzi un aktuāli.
  • COINFIDE patur tiesības jebkurā laikā pieprasīt papildu informāciju, kas attiecas uz Klienta kontu. Ja pieprasītā informācija netiek sniegta, Pakalpojumu izmantošana var tikt ierobežota vai Konta darbība var tikt apturēta.
  • COINFIDE patur tiesības noraidīt jaunu konta reģistrāciju un tam nav pienākuma precīzi pamatot šādu lēmumu.
  • Lai izmantotu COINFIDE pakalpojumu, jums:
   • jābūt vismaz 18 gadu vecam un sasniegušam pilngadības vecumam jūsu dzīvesvietas valstī. Mēs jebkurā brīdī varam jums pieprasīt apliecināt jūsu vecumu;
   • jāatver Konts saskaņā ar norādījumiem, kas norādīti mūsu tīmekļa vietnes reģistrācijas lapā;
   • jūs nedrīkst būt saistīts ar jebkādu Lietošanas noteikumu saistību neizpildi vai citādi jums nedrīkst būt bijusi ierobežota piekļuve jūsu Kontam vai arī ir bijusi jūsu Konta slēgšana no mūsu puses; un
   • jūs nedrīkst būt rezidents valstī, kurā COINFIDE nesniedz Pakalpojumus.
 1. Pieteikšanās un paroles aizsardzība
  • Pēc Konta atvēršanas Klients nedrīkst atklāt (vai nu tīši, vai nejauši) Klienta lietotājvārdu un paroli kādam citam.
  • Paroles pazaudēšanas vai aizmiršanas gadījumā Klientam ir iespēja atiestatīt jaunu paroli, noklikšķinot uz saites “Aizmirsāt paroli?” pieteikšanās lapā.
  • Klients piekrīt, ka COINFIDE attieksies pret jebkuras personas, kas piekļūst Klienta kontam, izmantojot pareizu Klienta lietotājvārdu un paroli, piekļuvi kā pret šī Klienta atļautu piekļuvi, un visi darījumi, kuros lietotājvārds un parole ir ievadīti pareizi, tiks uzskatīti par spēkā esošiem.
  • Klients apņemas nomainīt paroli vai, ja paroles maiņa nav iespējama, informēt COINFIDE (izmantojot saziņas kanālus, kas definēti šī Līguma punktā un ne vēlāk kā vienas kalendārās dienas laikā) par paroles pazaudēšanu un/vai jebkādu iespēju ka Kontu var lietot trešās puses.
  • COINFIDE nav atbildīgs par jebkādām sekām, kas saistītas ar paziņojuma nesūtīšanu.
  • Pēc paziņojuma saņemšanas gadījumos, kas aprakstīti 4. punktā, COINFIDE nekavējoties aptur Klienta konta lietošanu, līdz Klientam tiek izsniegta jauna parole.
  • Klients piekrīt, ka vienīgais veids, kā atjaunot piekļuvi COINFIDE Kontam, kuram ir pazaudēts lietotājvārds vai parole, ir izpildīt Paroles atjaunošanas procedūru, kā norādījusi COINFIDE Klientu atbalsta grupa. COINFIDE nekādā veidā nebūs atbildīgs par jebkādiem Klienta zaudējumiem, ja ​​Klients nav ievērojis Paroles atjaunošanas prasības un procedūru.
  • COINFIDE nesaglabās paroli vienkāršā tekstā. Neviens no COINFIDE darbiniekiem nekad nepieprasīs jūsu COINFIDE Konta paroli, un jums nav jāsniedz sava parole COINFIDE darbiniekiem.
 1. Konta finansēšana
  • Lai papildinātu Kontu, Klients var izvēlēties vienu no Klientam pieejamām maksājuma iespējām atkarībā no Klienta dzīvesvietas valsts. Klientam ir jāaizpilda un jāiesniedz pieprasītā informācija un dokumenti, tai skaitā visu datu nosūtīšana identitātes verificēšanai un drošības apstiprināšanai. Klients pilnvaro COINFIDE vispirms iekasēt līdzekļus no Klienta izvēlētā maksājuma avota, ieskaitot piemērojamās maksas, un tad emitēt E-naudu uz Kontu.
  • COINFIDE saņemtais bankas pārskaitījums, kurš (1) tika nosūtīts no bankas konta, kas tiek turēts uz cita vārda, nevis uz Klienta vārda, vai (2) nesatur pietiekami daudz informācijas, lai varētu identificēt izmantoto kontu, netiks ieskaitīts Klienta COINFIDE kontā, bet atgriezts atpakaļ sūtītājam, ja ir sniegta pietiekama informācija, lai atgrieztu maksājumu. Šādā gadījumā no sākotnējās depozīta summas tiek atskaitīta administrācijas maksa (saskaņā ar Maksām, kas publicētas COINFIDE tīmekļa vietnē).
  • Klients atzīst, ka drošības un juridisko prasību dēļ depozītiem var tikt piemēroti limiti. Šie limiti tiek noteikti, pamatojoties uz jūsu verifikācijas statusu un izvēlēto depozīta metodi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka depozīta limits var būt lielāks par jūsu izņemšanas vai tēriņu limitu.
  • Depozītiem tiek piemērotas maksas atkarībā no depozīta metodes un izvēlētā maksājuma instrumenta.
  • Klients saņem paziņojumu, kā aprakstīts šo Lietošanas noteikumu punktā par jebkādu mēģinājumu kreditēt viņa Kontu. Veiksmīgas darbības maksājuma informācija ir pieejama Klienta Konta pārskatu sadaļā. Paziņojumā tiek nosūtīta maksājuma atsauce, kas ļauj atrast detalizētu informāciju par maksājumu.
 1. Līdzekļu pārskaitīšana
  • Klientam ir jānorāda saņēmēja derīga e-pasta adrese, lai iespējotu pārskaitīšanu Sistēmā (t.i., lai nosūtītu E-naudu uz citiem COINFIDE kontiem).
  • Kad Klients nosūta E-naudu, COINFIDE debetē Klienta Kontu par attiecīgo summu, ņemot vērā jebkuru komisiju. Klients nevar nosūtīt E-naudu, ja nav pietiekama atlikuma, lai segtu pārskaitījuma summu un piemērojamo maksu.
  • COINFIDE nekavējoties nosūta saņēmējam e-pasta paziņojumu par ienākošo pārskaitījumu. Ja saņēmējam nav COINFIDE konta, COINFIDE nosūtīs viņam e-pastu ar reģistrācijas pieteikumu un konta aktivizēšanas pieprasījumu, lai saņemtu Klienta nosūtītos līdzekļus.
  • Saņēmējam vai nu jāpieņem, vai jānoraida jebkurš pārskaitījums. Periodā, kamēr pārskaitījums nav pieņemts/noraidīts, COINFIDE tur šo līdzekļus kā Aģents; Klients nevar izmantot šos līdzekļus, ja sākotnējais darījums nav atcelts. Klients var atcelt pārskaitījumu, ja saņēmējs nepieņem ienākošos naudas līdzekļus 14 dienu laikā. Ja saņēmējs nepieņem pārskaitītos līdzekļus vai Klients nav to atcēlis pēc 14 dienām no pārskaitījuma sākšanas dienas, līdzekļi tiks automātiski nosūtīti atpakaļ Klienta Kontā.
  • Klients apliecina, ka Līdzekļu pārskaitījuma darbībai tiek piemērotas Maksas un Limiti atkarībā no Klienta konta verifikācijas statusa. Klients saņem paziņojumu, kā aprakstīts šo Lietošanas noteikumu punktā par šādu darbību. Veiksmīgas darbības maksājuma informācija ir pieejama Klienta Konta Pārskatu sadaļā. Paziņojumā tiek nosūtīta maksājuma atsauce, kas ļauj atrast detalizētu informāciju par šo Pārskaitījumu.
 1. Rēķinu apmaksa
  • Klients var izlietot COINFIDE E-naudu rēķinu apmaksai, izmantojot COINFIDE Pakalpojumu. Klientam izsniegto rēķinu saraksts ir pieejams Klienta Rēķinu sadaļā.
  • Ja tiek izsniegts jauns rēķins, Klients saņem e-pasta paziņojumu.
  • Ja Klienta līdzekļu atlikums nav pietiekams, lai pilnībā veiktu maksājumu, COINFIDE iegūs atlikušos līdzekļus saskaņā ar Klienta norādījumiem, debetējot Klienta norādīto bankas kontu, iekasējot no Klienta bankas kartes vai izmantojot jebkuru citu pieejamo maksājuma veidu. COINFIDE patur tiesības ierobežot konta turētāja izvēli attiecībā uz finansējuma avotiem jebkuram individuālam maksājumam pēc saviem ieskatiem.
  • Klients apliecina, ka rēķina apmaksas darbībai tiek piemērotas Maksas un Limiti atkarībā no Klienta konta verifikācijas statusa.
  • Pēc rēķina apmaksas Klients saņem paziņojumu ar maksājuma atsauci. Maksājuma informācija par jebkuru darījumu ir pieejama Klienta Konta Pārskatu sadaļā.
 1. Līdzekļu saņemšana
  • Maksājums, kas saņemts, izmantojot Pakalpojumu, tiek kreditēts Klienta Konta bilancē līdz turpmākiem Klienta norādījumiem.
  • Ja persona, kas nav reģistrēta COINFIDE, saņem ienākošā maksājuma paziņojumu no COINFIDE Pakalpojuma, tad šai personai tiks dota iespēja pieņemt vai noraidīt ienākošos naudas līdzekļus. COINFIDE neizsniegs elektronisko naudu, ja vien persona nav reģistrēta Sistēmā kā Klients un nepieņem ienākošos līdzekļus.
  • Klients var saņemt līdzekļus Kontā naudas līdzekļu Pārskaitījuma rezultātā no cita Sistēmā reģistrēta Klienta vai Apmaksātā rēķina atmaksas.
  • Klients reģistrētajā e-pastā saņem paziņojumu ar atsauci uz darījumu, kad līdzekļi tiek ieskaitīti Klienta Kontā. Maksājuma informācija par jebkuru darījumu ir pieejama Klienta Konta Pārskatu sadaļā.
 1. Aizliegtas darbības
  • COINFIDE stingri aizliedz sūtīt vai saņemt līdzekļus kā atlīdzību par tādu pakalpojumu vai preču pārdošanu vai piegādi, kas pārkāpj jebkuru likumu, statūtus, rīkojumus vai noteikumus.
  • Ja Klients veic vai mēģina veikt jebkuru darījumu, pārkāpjot iepriekš minētos aizliegumus, COINFIDE patur tiesības:
   • reversēt darījumu; un/vai
   • slēgt vai apturēt Klienta Kontu; un/vai
   • ziņot par darījumu attiecīgajai tiesībaizsardzības iestādei; un/vai
   • pieprasīt zaudējumu atlīdzību no Klienta.
  • Klients ir pilnībā atbildīgs, lai nodrošinātu, ka darījumi, kuros Klients piedalās, atbilst Klientam piemērojamiem tiesību aktiem. Klients nedrīkst turpināt maksājumu, ja rodas šaubas par darījuma likumību.
 1. E-naudas izņemšana
  • Klients jebkurā laikā var pieprasīt e-naudas atlikuma izņemšanu, piesakoties Kontā COINFIDE Sistēmā un ievērojot sadaļā “Izņemšana” sniegtos norādījumus. Klients var izņemt līdzekļus vai nu Klienta verificētajā bankas kontā, vai ar Klientu saistītā un verificētā maksājumu kartē. Izņemšanas pieprasījums uz Bankas kontu ir jāveic tajā pašā valūtā kā Klienta COINFIDE Konts.
  • COINFIDE var pārskatīt Klienta izņemšanas darījumu, lai mazinātu riskus un/vai novērstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu saskaņā ar COINFIDE Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas procedūru un noskaidrotu, vai netiek veikta Ierobežota darbība (kā noteikts punktā).
  • COINFIDE atskaita piemērojamo maksu par izņemšanu no Klienta Konta bāzes valūtā (EUR).
  • Ja klients pieprasa izņemšanu bankas kontā, COINFIDE dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka naudas līdzekļi tiek ieskaitīti Klienta bankas kontā septiņu darba dienu laikā no dienas, kad Klients ir iesniedzis pieprasījumu par izņemšanu. COINFIDE neuzņemas atbildību par pārskaitījuma aizkavēšanos, ko izraisa jebkāda darbība, kas neietilpst COINFIDE kontrolē.
  • Visas maksas par Izņemšanu ir norādītas tīmekļa vietnē publicētajā Maksu un limitu lapā. COINFIDE patur tiesības pēc saviem ieskatiem pārskatīt un mainīt Maksas un Limitus. Klientam ir jānodrošina, lai pēc izņemšanas pieprasījuma tiktu ievadīta pareiza un pilnīga maksājuma informācija. COINFIDE nebūs atbildīgs par to, ka izņemtie līdzekļi tiek nosūtīti uz nepareizu maksājumu instrumentu, kas bija saistīts ar nepareizu maksājuma informāciju no Klienta. Klientam jānodrošina, ka konta numurs, SORT kodi, IBAN un/vai BIC/SWIFT ir pareizi. COINFIDE patur tiesības iekasēt labošanas maksu līdz 50 EUR, ja ir sniegta nepareiza vai neprecīza maksājuma informācija vai ja kāda cita iemesla dēļ, ko nav izraisījis COINFIDE, pārskaitījums neizdevās vai tika apgrūtināts (piem., saņēmēja bankas atgrieztais maksājums). COINFIDE nav atbildīgs par korespondentbanku piemērotās maksas samaksu pārskaitījumu atgriešanas gadījumā, ja tas noticis dēļ nepareizas bankas datu informācijas sniegšanas no Klienta puses. Ja Klients izņem līdzekļus no nepareiza maksājuma instrumenta, COINFIDE nav pienākums, bet tas darīs visu iespējamo, lai palīdzētu atgūt šādus līdzekļus.
  • Klients saņem e-pasta paziņojumu pēc izņemšanas pieprasījuma saņemšanas un pēc tam, kad pieprasījums ir apstrādāts. Paziņojumā norādītā maksājuma atsauce ļauj atrast detalizētu informāciju par šo darījumu. Darbības maksājuma informācija ir pieejama Klienta Konta Pārskatu sadaļā. Paziņojumā tiek nosūtīta maksājuma atsauce, kas ļauj atrast detalizētu informāciju par maksājumu.
 1. Konta slēgšana
  • Klients var pieprasīt jebkurā laikā slēgt COINFIDE Kontu, sazinoties ar COINFIDE Klientu atbalsta komandu. Konta slēgšanas gadījumā visi neizskatītie darījumi tiks atcelti. Darījumi un maksas par darījumu, kas veikts pirms COINFIDE konta slēgšanas (ieskaitot tos, kas nav atsaucami un ir uzsākti, bet nav pabeigti pirms konta slēgšanas) netiks atmaksāti. Pirms Konta slēgšanas Klientam jāizņem atlikušie līdzekļi no Konta bilances. Balstoties uz iekšējām procedūrām, Klientam var pieprasīt iesniegt identifikācijas dokumentus pirms Konta atlikuma izņemšanas.
  • Klients paliek atbildīgs par visiem pienākumiem, kas saistīti ar COINFIDE Kontu, pat pēc Konta slēgšanas.
  • COINFIDE pēc saviem ieskatiem patur tiesības ierobežot piekļuvi Kontam vai līdzekļu izņemšanai un tiesības apturēt jebkura Klienta Kontu jebkurā laikā jebkāda iemesla dēļ vai bez iemesla bez iepriekšēja paziņojuma un aizturēt jebkādu neierobežotu līdzekļu maksājumu, ja tam ir pamatots iemesls. Par pamatotiem iemesliem tiek uzskatīti šādu apstākļi, bet ne tikai:
   • jebkurš piemērojamo tiesību aktu pārkāpums;
   • jebkurš šo Lietošanas noteikumu pārkāpums;
   • ja ir iemesls uzskatīt, ka Konts tika izmantots saistībā ar neatļautu vai neparastu kredītkartes/debetkartes vai bankas konta lietošanu, ieskaitot, bet ne tikai, ir Klienta bankas vai kredītkartes/debetkartes izsniedzēja paziņojums par minēto;
   • Klienta bankas vai kredītkartes/debetkartes izsniedzēja nodrošinātā atgriešanas vai atmaksas procesa ļaunprātīgas izmantošanas gadījumā;
   • COINFIDE Konta izmantošana krāpniecisku darbību veicināšanai;
   • iespējamu krāpniecisku līdzekļu saņemšana;
   • vairāk kā viena tā paša veida Konta atvēršana;
   • anonīma starpniekservera izmantošana.
  • COINFIDE piemēros saprātīgus pasākumus, lai izmeklētu Kontus, uz kuriem attiecas Konta piekļuves ierobežojumi, un lai pieņemtu galīgo lēmumu par šādiem ierobežojumiem. Ja jūsu Konts ir ierobežots, visi līdzekļi tiks aizturēti uz laiku līdz jautājuma atrisināšanai. Tomēr tie var tikt turēti īsāku periodu, ko nosaka COINFIDE. Saskaņā ar šo Līgumu, jūs varat palīdzēt aizsargāt Kontu no ierobežojumiem.
  • Ja jūs neizmantojat savu Kontu finanšu darījumiem 12 mēnešus pēc kārtas, to uzskatīs par neaktīvu. Ja jūsu Konts kļūs neaktīvs, COINFIDE mēģinās jums to paziņot, izmantojot pēdējo kontaktinformāciju, ko esat iesniedzis. 30 dienas pēc tam, kad jūsu Konts būs kļuvis neaktīvs, COINFIDE iekasēs ikmēneša uzturēšanās maksu, kā noteikts tīmekļa vietnes Maksu un limitu sadaļā. Gadījumā, ja jūsu Konta atlikums nebūs pietiekams, lai segtu ikmēneša uzturēšanās maksu, jūsu Konta darbība tiks slēgta.
  • Saskaņā ar likumu COINFIDE ir pienākums uzglabāt visus Klienta personas datus, tostarp darījumu vēsturi vismaz 5 gadus pat pēc Konta slēgšanas.
 1. Piemērojamās maksas
  • Maksu struktūra ir atkarīga no Konta veida.
  • Visas maksas ir publicētas jūsu COINFIDE Kontā sadaļā “Maksas un limiti”, ja vien nav noteikts un pieņemts atšķirīgs maksu grafiks saskaņā ar šo Lietošanas noteikumu atsevišķu pielikumu.
  • Maksu valūta ir maksājuma valūta.
  • Visas maksas ir apmaksājamas nekavējoties, un tās var tikt mainītas vai grozītas.
  • Klients ir atbildīgs par visu piemērojamo maksu apmaksu par visiem veiktajiem darījumiem.
  • Apmaksājamā maksa tiek parādīta PIRMS Klients apstiprina maksājumu.
  • Klientam jāsazinās ar COINFIDE klientu atbalsta komandu, ja rodas jautājumi par piemērojamām maksām.
 1. Kļūdas un neautorizēti darījumi
  • Klients var jebkurā laikā pārskatīt darījumu vēsturi sava COINFIDE Konta Pārskatu sadaļā. Klienta pienākums ir regulāri uzraudzīt savu COINFIDE kontu. Ir ļoti svarīgi nekavējoties paziņot COINFIDE, ja Klientam ir iemesls uzskatīt, ka notikusi kāda no šādām darbībām (kopā sauktas par Neatbilstoša piekļuve Kontam):
   • no jūsu Konta ir nosūtīts neautorizēts darījums;
   • ir notikusi neautorizēta piekļuve jūsu Kontam;
   • jūsu parole ir apdraudēta;
   • jebkura ierīce, kuru izmantojāt, lai piekļūtu Pakalpojumiem, ir nozaudēta, nozagta vai deaktivizēta;
   • kāds ir pārskaitījis vai var pārskaitīt līdzekļus no jūsu Konta bez jūsu atļaujas;
   • jūsu Kontā ir notikusi jebkāda cita kļūda.
  • Klientam rakstiski jāpaziņo COINFIDE Klientu apkalpošanas grupai, ja Klients uzskata, ka ir notikusi vai notiks kļūda, neautorizēts darījums un Konta nepareiza vai neautorizēta lietošana.
  • Klients tiks informēts par COINFIDE izmeklēšanas rezultātiem 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc tam, kad no Klienta būs saņemts paziņojums. Ja izmeklēšanai būs nepieciešamas vairāk nekā 10 darba dienas, COINFIDE uz pagaidu laiku rekreditēs jūsu Kontu par summu, kas, jūsuprāt, ir kļūdaina, pēc 10 (desmit) darba dienām pēc paziņojuma saņemšanas; lai izmeklēšanas laikā jums būtu iespēja izmantot E-naudu. Pēc izmeklēšanas pabeigšanas COINFIDE paziņos par rezultātiem 3 (trīs) darba dienu laikā. Ja mēs noskaidrosim, ka no COINFIDE puses netika pieļauta kļūda, mēs nosūtīsim jums rakstisku paskaidrojumu, un mēs varam atskaitīt visus pagaidu laika kredītus, kas iepriekš tika ieskaitīti jūsu Kontā saistībā ar iespējamo kļūdu.
  • Neatkarīgi no jebkādiem citiem šī Līguma noteikumiem, COINFIDE neatbild par maksājumu darījuma neizpildīšanu vai nepareizu izpildi, ja Klients nav paziņojis COINFIDE par šādu nepareizi veiktu maksājumu darījumu bez liekas kavēšanās, vai jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 13 mēnešu laikā pēc debetēšanas datuma, uzzinot par šādu nepareizi izpildītu maksājuma darījumu.
 1. Naudas atgūšana
  • Klients piekrīt neveikt naudas atgūšanu savā bankā par jebkādu elektroniskās naudas iegādi, kuru esat veicis ar savu kredītkarti vai debetkarti, kas ieskaitīta jūsu Kontā, izņemot gadījumus, kad notikusi neautorizēta maksājuma instrumenta izmantošana vai COINFIDE izdarījis pārkāpumu saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem, kā rezultātā jums būtu tiesības atgūt augšupielādēto summu. Klients nedrīkst pieprasīt naudas atgūšanu par nekādu augšupielādēto darījumu vai atļaut naudas atgūšanu saistībā ar jebkuru augšupielādēto darījumu dēļ iemesliem, kas neietilpst COINFIDE atbildībā, tostarp dēļ strīdiem ar tirgotājiem par preču vai pakalpojumu nepiegādāšanu vai nepietiekamu atlikumu maksājumu instrumenta kontā.
 1. Garantijas, saistības un atrunas
  • Klients saprot un piekrīt, ka ir aizliegts izmantot COINFIDE Pakalpojumu, lai samaksātu par nelikumīgiem materiāliem, kā arī nelikumīgām lejupielādēm vai citām precēm un pakalpojumiem, kas pārkāpj trešās personas intelektuālā īpašuma tiesības, un/vai par jebkādu nelikumīgu mērķi vai noziedzīga rakstura darbību. COINFIDE ziņos attiecīgajai tiesībaizsardzības iestādei par jebkādu aizdomīgu Konta darbību. COINFIDE patur tiesības pēc saviem ieskatiem piemērot preventīvās un atklāšanas procedūras un apturēt kontus vai atteikt darījuma izpildi, ja ir pamatots iemesls uzskatīt, ka COINFIDE Konts tiek vai var tikt izmantots nelikumīgiem mērķiem.
  • COINFIDE PIEŅEM, KAS KLIENTS PIERAKSTĪSIES KONTAM TIKAI PĒC TAM, KAD TIKS NOTEIKTS, KA ŠĀDA KONTA ATVĒRŠANA UN UZTURĒŠANA NEPĀRKĀPJ NEVIENU TIESĪBU AKTU VIŅA ATTIECĪGAJĀ VALSTĪ UN JURISDIKCIJĀ.
  • Klients garantē, ka nepārkāps nevienu tiesību aktu, izmantojot COINFIDE Kontu, un atlīdzina COINFIDE par jebkādu un visu atbildību, kas varētu rasties no Pakalpojuma izmantošanas.
  • COINFIDE piemēro saprātīgas pūles, lai nodrošinātu, ka visi darījumi tiek apstrādāti savlaicīgi. Tomēr COINFIDE nesniedz nekādus apliecinājumus par apstrādes pabeigšanai nepieciešamo laiku, kā arī COINFIDE nav atbildīgs par jebkādiem faktiskiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas radušies jebkādas aizkavēšanās dēļ.
  • COINFIDE neuzņemsies saistības vai nebūs atbildīgs par jebkuru mūsu saistību, kas izriet no Lietošanas noteikumiem, neizpildi vai izpildes kavēšanos, ja to izraisījuši notikumi, kas neietilpst mūsu saprātīgā kontrolē, tostarp, bet ne tikai, dabas katastrofas, karš, civilie nemieri, publisku komunikāciju tīklu vai pakalpojumu pārtraukšana, rūpnieciskie strīdi vai DDOS uzbrukumi un līdzīgi uzbrukumi interneta vidē, kam ir nevēlamas sekas (“Nepārvarama vara”). Pakalpojuma izmantošana var tikt apturēta periodā, kad turpinās Nepārvaramas varas notikums, un COINFIDE būs izpildes laika pagarinājums, kas atbilst šī perioda laikam. COINFIDE izmantos saprātīgas pūles, lai noslēgtu Nepārvaramas varas notikumu vai lai rastu risinājumu, kas ļautu izpildīt mūsu saistības, neraugoties uz Nepārvaramas varas notikumu.
  • COINFIDE nekādā ziņā un nekādos apstākļos nav atbildīgs par jebkādu kaitējumu vai zaudējumiem, ieskaitot, bet ne tikai, izrietošiem, tiešiem, netiešiem, īpašiem, nejaušiem vai soda maksas ietverošiem, kas tiek uzskatīti kā vai apgalvots, ka tos izraisījuši šādi scenāriji, bet ne tikai:
   • maksājums tiek veikts neplānotiem saņēmējiem vai maksājumi veikti par nepareizām summām, jo Klients ir iesniedzis nepareizu informāciju;
   • maksājumu veikusi trešā puse, kas izgājusi visas identitātes un verifikācijas pārbaudes;
   • jebkāda krāpšana, maldināšana vai nepatiesi apliecinājumi no Klienta puses, neatkarīgi no tā, vai Klients ir vai nav ticis pārbaudīts;
   • jebkāda krāpšana, maldināšana vai nepatiesi apliecinājumi no saņēmēja puses;
   • jebkurš kaitējums vai zaudējumi, kas izriet no saņēmēja lēmuma nepieņemt maksājumu, kas veikts, izmantojot Pakalpojumus;
   • jebkādas kļūdas vai izlaidumi tīmekļa vietnes saturā;
   • jebkāda tīmekļa vietnes satura neatbilstoša izmantošana vai jebkuras personas nespēja izmantot vietni;
   • jebkādas valdības vai pārvaldes darbības rezultāti.
  • Pakalpojums aprobežojas maksājuma iespējas nodrošināšanu Klientam un nenodrošina darījuma, kuru veic Klients, kvalitāti, drošību un likumību. COINFIDE nav atbildīgs par precēm vai pakalpojumiem, par kuriem Klients maksā, izmantojot Pakalpojumu, un nav atbildīgs par nekādām maksām, nodokļiem vai citām nodevām saistībā ar šādām precēm vai pakalpojumiem.
 1. Reglamentējošais likums un jurisdikcija
  • Šis Līgums un attiecības starp COINFIDE un Klientu tiek reglamentētas saskaņā ar Latvijas Republikas (ES) likumiem.
  • Strīdu, prasību gadījumā vai, lai ziņotu par Konta neatbilstībām, Klientam vispirms jāsazinās ar COINFIDE Klientu atbalsta grupu.
  • Jebkura neatrisinātā prasība, kas izriet no šī Līguma vai ir saistīta ar šo Līgumu, vai ar COINFIDE piedāvāto Pakalpojumu sniegšanu, ko nevar atrisināt, sazinoties ar Klientu atbalsta grupu, tiek izšķirta šķīrējtiesā saskaņā ar Latvijas Republikas Starptautiskās šķīrējtiesas noteikumiem.
  • Klients un COINFIDE saglabā konfidencialitāti un neizmanto nekādiem netiešiem vai slēptiem mērķiem nekādu šķīrējtiesas priekšmetu un informāciju, dokumentus un materiālus, kas iesniegti vai rodas saistībā ar jebkuru šķīrējtiesas procesu, ieskaitot jebkuru izrietošo spriedumu, izņemot, kā tas ir nepieciešams, lai īstenotu un izpildītu jebkādus piešķīrumus vai citādi, kā noteikts likumā.
 1. Klienta personiskā informācija
  • Saskaņā ar likumu COINFIDE ir jāievēro datu aizsardzības prasības un no Klienta savāktās personas informācijas izmantošanas prasības. Tādēļ šādas saistības tiek uztvertas ļoti nopietni.
  • Sniedzot COINFIDE personisko informāciju, Klients piekrīt jūsu personiskās informācijas saglabāšanai mērķiem, kas izklāstīti šajos Lietošanas noteikumos, tīmekļa vietnes darbības nodrošināšanai vai izpildītu juridiskās vai normatīvās saistības.
  • COINFIDE neizpaudīs nekādu personisko informāciju nevienam citam, izņemot COINFIDE darbiniekiem, kuru darba pienākumos ietilpst izpildīt un nodrošināt Klientam Pakalpojumus un/vai Maksājumu pakalpojumus.
  • COINFIDE saglabās jebkuras komunikācijas, ko Klients mums nosūta, kopijas (ieskaitot visu e-pastu kopijas), lai saglabātu precīzus ierakstus par informāciju, ko esam saņēmuši no jums.
  • Sīkāka informācija atrodama COINFIDE Privātuma politikā, kas ir publicēta COINFIDE tīmekļa vietnē.
 1. Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas politika
  • COINFIDE Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas politika tiek turēta un uzturēta COINFIDE tīmekļa vietnē un tā ir šo Lietošanas noteikumu neatņemama sastāvdaļa.
  • Klientam ir pienākums pastāvīgi atjaunināt COINFIDE kontu un kontaktinformāciju. Jebkurš konts, kurā konstatēts, ka tajā ir nepareiza un/vai novecojusi informācija, tiks apturēts. Klientam, kurš vēlas izmantot noteiktas konta funkcijas, būs nepieciešams verificēt identitāti, izmantojot valsts izdotu ID un citu atbilstošu dokumentu, kā norādīts COINFIDE tīmekļa vietnē. Visi iesniegtie dokumenti tiks turēti konfidenciāli. Tomēr tīšas ļaunprātīgas izmantošanas gadījumos visi Klienti, kuri piedalās, atbalsta vai palīdz krāpnieciskās darbībās un/vai krāpniecisku darbību mēģinājumos, atsakās no jebkādām un visām tiesībām uz personiskās informācijas konfidencialitāti.
  • COINFIDE nekādā ziņā nav atbildīgs par jebkādiem Klienta zaudējumiem sakarā ar maksājumu atcelšanu vai noraidīšanu gadījumos, kad COINFIDE rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas politiku.
 1. Sūdzības un paziņojumi
  • Ja Klients vēlas iesniegt sūdzību par Pakalpojuma kvalitāti, pirmajam solim vajadzētu būt pēc iespējas ātrāk sazināties ar Klientu atbalsta grupu un iesniegt sūdzību rakstiski.
  • Visas iesniegtās sūdzības tiek apstrādātas saskaņā ar COINFIDE sūdzību procedūru.
  • COINFIDE atbildēs Klientam 10 (desmit) dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas.
  • COINFIDE var nosūtīt paziņojumus uz Klienta e-pasta adresi, norādīto pasta adresi un atzīmēt kā Primāru vai parādīt paziņojumu jūsu COINFIDE Kontā Sistēmas ietvaros. Visi paziņojumi, kas nosūtīti pa e-pastu saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem, tiek uzskatīti par iesniegtiem dienā, kad ir nosūtīts e-pasta ziņojums, ja vien sūtītājs nesaņem paziņojumu par neveiksmīgu e-pasta piegādi; ja tie tiek nosūtīti pa pastu, tiek uzskatīts, ka tie saņemti sešas (6) darba dienas pēc nosūtīšanas dienas ES valstīs. Pierakstoties Jūsu COINFIDE kontā, visi tajā redzamie paziņojumi tiek uzskatīti par izlasītiem un pieņemtiem.